preifatrwydd-a-cwcis

1. CYFFREDINOL

Mae ComWales Limited ynghyd ag unrhyw gwmnïau grŵp (“ni” “ni” “ein”) wedi ymrwymo i amddiffyn a pharchu eich preifatrwydd. At ddibenion deddfwriaeth diogelu data, ni yw'r rheolwr data a byddwn yn prosesu'ch data personol yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (EU) 2016/679 a deddfau cenedlaethol sy'n ymwneud â phrosesu data personol. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a'n harferion ynglŷn â'ch data personol a sut y byddwn yn ei drin.

2. YMWELWYR I'R EIN GWEFAN

2.1 Efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu data personol amdanoch chi o dan yr amgylchiadau canlynol:

2.1.1 pan fyddwch yn llenwi ffurflenni ar ein gwefan (“Safle”). Mae hyn yn cynnwys eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn, a ddarperir ar adeg cofrestru i ddefnyddio ein Gwefan, lle gofynnwch i ni gysylltu â chi am ein nwyddau neu wasanaethau, tanysgrifio i'n rhestr bostio, neu danysgrifio / gofyn am ein nwyddau a gwasanaethau;

2.1.2 pryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth i ni wrth riportio problem gyda'n Gwefan, gwneud cwyn, gwneud ymholiad neu gysylltu â ni am unrhyw reswm arall. Os byddwch yn cysylltu â ni, efallai y byddwn yn cadw cofnod o'r ohebiaeth honno;

2.1.3 manylion eich ymweliadau â'n Gwefan gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddata traffig, data lleoliad, gweflogiau a data cyfathrebu arall, p'un a oes angen hyn at ein dibenion bilio ein hunain neu fel arall, a'r adnoddau rydych chi'n eu cyrchu (gweler yr adran 2.2.2 ar Gwcis isod); a

2.1.4 pryd bynnag y byddwch chi'n datgelu'ch gwybodaeth i ni, neu'n casglu gwybodaeth gennych chi mewn unrhyw ffordd arall, trwy ein Gwefan.

2.2 Efallai y byddwn hefyd yn casglu data yn y ffyrdd a ganlyn:

Cyfeiriad IP

2.2.1 Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich dyfais, gan gynnwys lle mae'ch cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd ar gael, am resymau amddiffyn rhag twyll. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am system weithredu a math porwr eich dyfais, ar gyfer gweinyddu system ac i riportio gwybodaeth gyfanredol i'n hysbysebwyr. Data ystadegol yw hwn am weithredoedd a phatrymau pori ein defnyddwyr, ac nid yw'n nodi unrhyw unigolyn.

Cwcis

2.2.2 Mae ein Gwefan yn defnyddio cwcis a thechnoleg debyg i'ch gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein Gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi wrth bori trwy ein Gwefan a hefyd yn caniatáu inni wella ein Gwefan. I gael gwybodaeth fanwl am y cwcis rydyn ni'n eu defnyddio a'r dibenion rydyn ni'n eu defnyddio, gweler ein Polisi Cwcis.

2.3 Efallai y byddwn yn defnyddio'ch data personol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon er mwyn:

2.3.1 darparu gwybodaeth, neu wasanaethau y gwnaethoch ofyn amdanynt gennym ni;

2.3.2 yn caniatáu ichi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein Gwefan, pan ddewiswch wneud hynny;

2.3.3 sicrhau bod cynnwys o'n Gwefan yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac i'ch dyfais;

2.3.4 gwella ein Gwefan a'n gwasanaethau;

2.3.5 prosesu ac ymdrin ag unrhyw gwynion neu ymholiadau a wneir gennych chi; a

2.3.6 cysylltu â chi at ddibenion marchnata lle rydych wedi cofrestru ar gyfer y rhain (gweler adran 6 am fanylion pellach).

Dolenni Gwefan

O bryd i'w gilydd, gall ein Gwefan gynnwys dolenni i wefannau trydydd partïon ac oddi yno. Sylwch, os dilynwch ddolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, bydd gwefannau o'r fath yn defnyddio telerau gwahanol i gasglu a phreifatrwydd eich data personol ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Pan fyddwch chi'n gadael ein Gwefan, rydyn ni'n eich annog chi i ddarllen hysbysiad / polisi preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

3. CWSMERIAID

3.1 Byddwn yn casglu manylion fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost pan fyddwch chi'n archebu nwyddau neu wasanaethau gennym ni naill ai trwy ein Gwefan neu wefannau cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig / gwefannau partner trydydd parti eraill. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i brosesu'ch archeb a chydymffurfio â'n rhwymedigaethau cytundebol.

3.2 Er mwyn cyflawni ein contract gyda chi, efallai y bydd angen i ni hefyd rannu data personol â thrydydd partïon fel darparwyr taliadau a sefydliadau gwasanaeth post i gynorthwyo i ddarparu nwyddau neu wasanaethau rydych chi wedi'u harchebu; gallai hyn gynnwys partneriaid EDI, negeswyr trydydd parti, neu ddarparwyr gwarant.

3.3 Efallai y byddwn hefyd yn hysbysebu'ch adborth ar ein gwefan a'n deunyddiau marchnata (yn amodol ar gael eich caniatâd ymlaen llaw lle bo angen);

3.4 Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth cyhyd ag y bydd angen i ni ddarparu'r nwyddau neu'r gwasanaethau a archebwyd gennym ni ac am gyfnod o 6 blynedd wedi hynny. Lle rydych wedi tanysgrifio i dderbyn gohebiaeth farchnata gennym byddwn yn cadw'ch data personol am y cyfnod o amser a ddisgrifir yn adran 6 isod.

4. CYFLENWYR

Byddwn yn casglu manylion fel enwau'ch gweithwyr, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost er mwyn cysylltu â chi am nwyddau neu wasanaethau a archebir gyda chi, i osod archebion pellach ac i'ch talu am y nwyddau a / neu'r gwasanaethau a gyflenwir. Byddwn yn cadw'r data personol am 6 blynedd ymhellach i gael y nwyddau / gwasanaethau.

5. OS YDYCH CHI'N METHU DARPARU DATA PERSONOL

Lle mae angen i ni gasglu data personol yn ôl y gyfraith, neu o dan delerau contract sydd gennym gyda chi a'ch bod yn methu â darparu'r data pan ofynnir amdano, efallai na fyddwn yn gallu cyflawni'r contract sydd gennym neu yr ydym yn ceisio ymrwymo iddo gyda chi. (er enghraifft i ddarparu ein nwyddau neu wasanaethau i chi). Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo cynnyrch neu wasanaeth sydd gennych gyda ni ond byddwn yn eich hysbysu os yw hyn yn wir ar y pryd.

6. MARCHNATA

6.1 Yn ychwanegol at y defnyddiau a ddisgrifir yn adrannau 2-4 uchod, lle rydych chi'n nodi yr hoffech chi dderbyn gohebiaeth farchnata gennym ni, tanysgrifiwch i'n rhestrau postio neu gylchlythyrau, cofrestrwch yn unrhyw un o'n cystadlaethau neu rhowch eich manylion i ni mewn digwyddiadau rhwydweithio. , efallai y byddwn yn defnyddio'ch data personol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon er mwyn rhoi manylion i chi am ein nwyddau, gwasanaethau, diweddariadau busnes a digwyddiadau, a allai fod o ddiddordeb yn ein barn ni.

6.2 Mae gennych hawl i optio allan o dderbyn y wybodaeth y manylir arni yn adran 6.1 ar unrhyw adeg. I optio allan o dderbyn gwybodaeth o'r fath gallwch:

6.2.1 ticiwch y blwch perthnasol sydd wedi'i leoli yn y ffurflen yr ydym yn casglu eich gwybodaeth arni;

6.2.2 clicio'r botwm dad-danysgrifio sydd wedi'i gynnwys mewn unrhyw gyfathrebu o'r fath a dderbynnir; neu

6.2.3 e-bostiwch ni yn DPO@comwales.co.uk neu ffoniwch ni ar est. 5032 gan roi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni.

6.3 Pan fyddwch wedi tanysgrifio i dderbyn gohebiaeth farchnata gennym byddwn yn cadw data personol 3 blynedd o'r adeg y gwnaethoch ryngweithio â ni ddiwethaf.

6.4 O bryd i'w gilydd gallwn farchnata ar ran cwmnïau eraill, er enghraifft trwy ychwanegu baneri at ein tudalennau gwefan. Bydd clicio ar y dolenni hyn yn eich cyfeirio at safle trydydd parti, lle dylech ymgynghori â'u polisi preifatrwydd. Ni fyddwn yn rhannu eich data personol ag unrhyw drydydd partïon heb eich caniatâd ymlaen llaw.

7. MONITRO A CHOFNODI

Efallai y byddwn yn monitro ac yn cofnodi cyfathrebiadau gyda chi (megis cyfathrebiadau ffôn a negeseuon e-bost) at ddibenion hyfforddi, atal twyll a chydymffurfiaeth. Mae gennym hefyd gamerâu teledu cylch cyfyng a recordiad sain wedi'u gosod yn ein hadeiladau at ddibenion atal troseddau ac am resymau iechyd a diogelwch. Cysylltwch dpo@comwales.co.uk am fanylion ar ba mor hir yr ydym yn storio'r wybodaeth hon.

8. PROSESU AUTOMATED

8.1 Efallai y byddwn weithiau'n ymgynghori â sefydliadau marchnata trydydd parti sy'n defnyddio prosesu data personol anhysbys yn awtomataidd i wneud argymhellion ar ymddygiadau prynu defnyddwyr economaidd neu ragweladwy. Nid ydym yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar unigolyn yn seiliedig yn unig ar weithgareddau prosesu awtomataidd.

8.2 Weithiau byddwn yn cynnal gwiriadau credyd ar gwsmeriaid:

8.2.1 fel y gallwn wneud penderfyniadau credyd amdanoch chi; a

8.2.2 i atal twyll a gwyngalchu arian.

8.3 Gellir cofnodi ein chwiliad yn ffeiliau'r asiantaeth cyfeirio credyd.

8.4 Os byddwch yn derbyn sgôr credyd isel ymhellach i gynnal gwiriad credyd, rydym yn cadw'r hawl i beidio â chyflenwi nwyddau neu wasanaethau i chi ar gredyd a / neu mae angen taliad ymlaen llaw am y nwyddau neu'r gwasanaethau yr ydych am eu prynu. Yn yr achos hwn bydd aelod o'n tîm yn eich hysbysu.

8.5 Os ydych chi'n darparu gwybodaeth ffug neu wallus ac yn amau ​​twyll, byddwn yn cofnodi hyn. os ydych chi am weld eich ffeil gredyd, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid a fydd yn darparu manylion cyswllt i chi ar gyfer yr Asiantaeth Credyd a ddefnyddir.

9. SAIL CYFREITHIOL AR GYFER PROSESU EICH DATA PERSONOL

9.1 Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu inni wneud hynny y byddwn yn defnyddio'ch data personol. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio'ch data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

9.1.1 ar gyfer cyflawni contract yr ydym yn ymrwymo iddo gyda chi;

9.1.2 lle bo angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yr ydym yn ddarostyngedig iddi;

9.1.3 lle bo angen i amddiffyn eich buddiannau hanfodol; a

9.1.4 oherwydd nid yw ein buddiannau cyfreithlon (fel y disgrifir yn y polisi hwn) a'ch buddiannau a'ch hawliau sylfaenol yn diystyru'r buddion hyn.

9.2 Mae ComWales yn dibynnu'n benodol ar sail buddiannau cyfreithlon wrth brosesu data yn y ffyrdd a ganlyn. Mae'r sail hon wedi'i chydbwyso yn erbyn eich hawliau a'ch diddordebau ac nid yw'n diystyru'ch hawl i wrthwynebu.

9.2.1 Gall ComWales gyflenwi cyfeiriadau e-bost i bartneriaid cyflawni a negeswyr er mwyn gwella'r gwasanaeth o gyflenwi pecynnau.

9.2.2 Gall ComWales fonitro agor e-byst marchnata er mwyn gwella'r gwasanaeth o gyflenwi cyfathrebiadau marchnata.

9.2.3 Gall ComWales gysylltu â chwsmeriaid gyda manylion nwyddau a baratôdd y cwsmer i'w prynu lle na chwblhaodd y pryniant yn llwyddiannus er mwyn gwella'r gwasanaeth prynu.

10. DATGELU DATA PERSONOL I TRYDYDD PARTIESON

10.1 Yn ogystal â'r trydydd partïon a grybwyllwyd uchod, gallwn ddatgelu eich gwybodaeth i drydydd partïon er ein buddiannau cyfreithlon fel a ganlyn:

10.1.1 i aelodau staff er mwyn hwyluso'r broses o ddarparu nwyddau neu wasanaethau i chi;

10.1.2 i'n endidau cysylltiedig i gefnogi gweinyddiaeth fewnol;

10.1.3 Darparwyr meddalwedd TG sy'n cynnal ein gwefan ac yn storio data ar ein rhan;

10.1.4 cynghorwyr proffesiynol gan gynnwys ymgynghorwyr, cyfreithwyr, bancwyr ac yswirwyr sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori, bancio, cyfreithiol, yswiriant a chyfrifyddu i ni;

10.1.5 Cyllid a Thollau EM, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill sy'n gofyn am riportio gweithgareddau prosesu mewn rhai amgylchiadau; a

10.1.6 trydydd partïon y gallwn ddewis gwerthu, trosglwyddo neu uno rhannau o'n busnes neu asedau. Fel arall, efallai y byddwn yn ceisio caffael busnes arall neu uno â nhw. Os bydd newid yn digwydd i'n busnes yna mae'r perchnogion newydd yn defnyddio'ch data personol yn yr un modd ag a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn.

10.2 Efallai y byddwn yn datgelu data personol i'r heddlu, cyrff rheoleiddio, cynghorwyr cyfreithiol neu drydydd partïon tebyg lle rydym o dan ddyletswydd gyfreithiol i ddatgelu neu rannu data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein gwefan telerau ac amodau a chytundebau eraill; neu i amddiffyn ein hawliau, eiddo, neu ddiogelwch ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion amddiffyn twyll a lleihau risg credyd.

10.3 Ni fyddwn yn gwerthu nac yn dosbarthu data personol i sefydliadau eraill heb eich cymeradwyaeth.

11. TRAWSNEWID DATA CROSS-BORDER

11.1 Pan ganiateir hynny gan y gyfraith berthnasol, gallwn drosglwyddo eich data personol i'r Unol Daleithiau ac awdurdodaethau eraill y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ('AEE') at y dibenion a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn. Rydym wedi gweithredu cymalau cytundebol safonol a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd gyda'r sefydliadau hynny ynghyd â defnyddio cwmnïau sy'n cymryd rhan yn Tarian Preifatrwydd yr UE-UD.

12. DIOGELWCH DATA

12.1 Lle rydyn ni wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych chi wedi dewis) cyfrinair sy'n eich galluogi i gyrchu rhai rhannau o'n Gwefan, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn ichi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

12.2 Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth trwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i amddiffyn eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth a drosglwyddir i'n Gwefan; mae unrhyw drosglwyddiad ar eich risg eich hun.

12.3 Rhennir y wybodaeth a roddwch i ni ar ein gweinyddwyr diogel. Rydym wedi gweithredu mesurau corfforol, technegol a sefydliadol priodol sydd wedi'u cynllunio i sicrhau eich gwybodaeth rhag colled ddamweiniol a mynediad, defnydd, newid neu ddatgeliad diawdurdod. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad i ddata personol i'r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd ag angen busnes dilys am fynediad o'r fath.

13. MYNEDIAD I, DIWEDDARU, DILEU A CHYFYNGU DEFNYDDIO DATA PERSONOL

13.1 Mae'n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd y data personol sydd gennym amdanoch yn newid.

13.2 Mae deddfwriaeth diogelu data yn rhoi'r hawl i chi wrthwynebu prosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau neu dynnu'ch caniatâd yn ôl i brosesu eich data personol lle mae hyn wedi'i ddarparu. Mae gennych hefyd yr hawl i gael gafael ar wybodaeth a gedwir amdanoch chi ac i hyn gael ei darparu ar ffurf ddealladwy. Os hoffech gael copi o rywfaint o'ch gwybodaeth bersonol neu'r cyfan ohoni, anfonwch e-bost at DPO@comwales.co.uk. Mewn rhai amgylchiadau rydym yn cadw'r hawl i godi ffi resymol i gydymffurfio â'ch cais.

13.3 Gallwch hefyd ofyn i ni gyflawni'r canlynol:

13.3.1 diweddaru neu newid eich data personol os ydych chi'n teimlo bod hyn yn anghywir;

13.3.2 tynnu eich data personol o'n cronfa ddata yn gyfan gwbl;

13.3.3 anfon copïau o'ch data personol atoch mewn fformat a ddefnyddir yn gyffredin a throsglwyddo'ch gwybodaeth i endid arall lle rydych wedi cyflenwi hyn i ni, ac rydym yn prosesu hyn yn electronig gyda'ch caniatâd neu lle bo angen ar gyfer cyflawni contract; neu

13.3.4 cyfyngu ar y defnydd o'ch data personol.

13.4 Efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth benodol gennych chi i'n helpu ni i gadarnhau pwy ydych chi a'ch hawl i gael mynediad, ac i ddarparu'r data personol sydd gennym amdanoch chi neu wneud eich newidiadau y gofynnwyd amdanynt. Gall deddfwriaeth diogelu data ganiatáu neu ei gwneud yn ofynnol i ni wrthod rhoi mynediad ichi at rywfaint o'r holl ddata personol sydd gennym amdanoch chi neu i gydymffurfio ag unrhyw geisiadau a wneir yn unol â'ch hawliau y cyfeirir atynt uchod. Os na allwn ddarparu mynediad ichi i'ch data personol, neu brosesu unrhyw gais arall a dderbyniwn, byddwn yn eich hysbysu o'r rhesymau pam, yn ddarostyngedig i unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol neu reoleiddiol.

13.5 Anfonwch unrhyw geisiadau sy'n ymwneud â'r uchod at ein Swyddog Diogelu Data yn DPO@comwales.co.uk gan nodi'ch enw a'r camau yr hoffech i ni eu cymryd.

14. HAWL I GANIATÁU TYNNU

Pan fyddwch wedi darparu eich caniatâd i gasglu, prosesu a throsglwyddo eich data personol, mae gennych yr hawl gyfreithiol i dynnu'ch caniatâd yn ôl o dan rai amgylchiadau. I dynnu'ch caniatâd yn ôl, os yw'n berthnasol, cysylltwch â ni yn DPO@Comwales.co.uk

15. NEWIDIADAU I'N EIN POLISI PREIFATRWYDD

Rydym yn cadw'r hawl i ddiweddaru'r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg, a bydd unrhyw newidiadau a wnawn i'n polisi preifatrwydd yn cael eu postio ar y dudalen hon. Byddwn yn eich hysbysu os oes unrhyw newidiadau i'r polisi hwn sy'n effeithio'n sylweddol ar sut rydym yn casglu, storio neu brosesu eich data personol. Os hoffem ddefnyddio'ch data personol a gasglwyd yn flaenorol at wahanol ddibenion na'r rhai y gwnaethom roi gwybod ichi amdanynt ar adeg eu casglu, byddwn yn rhoi rhybudd i chi a, lle bo hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith, yn gofyn am eich caniatâd, cyn defnyddio'ch data personol ar gyfer a pwrpas newydd neu anghysylltiedig. Efallai y byddwn yn prosesu eich personol heb eich gwybodaeth na'ch caniatâd lle bo hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu reoliad cymwys.

16. CYSYLLTWCH Â NI

Rydym wedi penodi Swyddog Diogelu Data i oruchwylio cydymffurfiad â'r polisi preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu geisiadau ynghylch y polisi hwn neu sut rydym yn defnyddio'ch data personol, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data yn DPO@Comwales.co.uk. Mae hyn yn ychwanegol at eich hawl i gysylltu â Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth os ydych chi'n anfodlon â'n hymateb i unrhyw faterion rydych chi'n eu codi yn https://ico.org.uk/global/contact-us/Diweddarwyd ddiwethaf: 17eg Mai 2018.

SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegPortiwgalegRwsiegSbaeneg