Llongau a Dychwelyd T & C's

Rydym yn gwybod y byddwch yn falch o'ch pryniannau gan ComWales. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd angen i chi ddychwelyd eitemau atom @ Adran ffurflenni, Uned 21, Y Ganolfan Arloesi, GWERTH EBBW NP23 8XA.

Telerau ac Amodau Cyflenwi Defnyddwyr ComWales

Mae'r dudalen hon (ynghyd â'r dogfennau y cyfeirir atynt arni) yn dweud wrthych y telerau ac amodau yr ydym yn cyflenwi unrhyw un o'r cynhyrchion (Cynhyrchion) a restrir ar ein gwefan ComWales.com (ein gwefan) i chi. Mae'r delweddau ar y wefan ar eu cyfer dibenion darlunio yn unig a gall yr eitem wirioneddol amrywio, gwiriwch y rhan a'r rhifau ean yw'r hyn sydd ei angen arnoch cyn archebu. Dim ond os ydych chi'n prynu fel defnyddiwr y mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol. Mae Cwsmeriaid Masnach yn ddarostyngedig i'n telerau ac amodau masnach y gellir eu cyrchu trwy Delerau ac Amodau Busnes ComWales

Darllenwch yr amodau a thelerau hyn yn ofalus cyn archebu unrhyw Gynhyrchion o'n gwefan. Dylech ddeall, trwy archebu unrhyw un o'n Cynhyrchion, eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr amodau a thelerau hyn. Dylech argraffu copi o'r telerau ac amodau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

Ticiwch y blwch sydd wedi'i farcio “Rwy'n cytuno i Delerau ac Amodau ComWales” ar ddiwedd y broses archebu os ydych chi'n eu derbyn. Deallwch, os gwrthodwch dderbyn yr amodau a thelerau hyn, ni fyddwch yn gallu archebu unrhyw Gynhyrchion o'n gwefan.

1. Gwybodaeth amdanom ni

Mae ComWales yn safle a weithredir gan ComWales Limited (ni). Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 8806753 a gyda'n swyddfa gofrestredig yng Nghanolfan Fusnes Capital Tower, 3ydd Llawr, Capital Tower, Greyfriars Road, Caerdydd, CF10 3AG.

2. Argaeledd gwasanaeth

Dim ond pobl sy'n preswylio yn y Deyrnas Unedig (tir mawr yn unig) y bwriedir defnyddio ein gwefan ac rydym yn cadw'r hawl i beidio â derbyn archebion gan unigolion sy'n preswylio yn rhywle arall.

3. Eich statws

Trwy roi archeb trwy ein gwefan, rydych yn gwarantu:

3.1
yn gyfreithiol alluog i ymrwymo i gontractau rhwymol;

3.2
rydych chi'n 18 oed o leiaf;

3.3
rydych chi'n preswylio yn y Deyrnas Unedig (tir mawr yn unig); a

3.4
rydych chi'n cyrchu ein gwefan o'r Deyrnas Unedig (tir mawr).

4. Sut mae'r contract yn cael ei ffurfio rhyngoch chi a ni

4.1
Ar ôl gosod archeb, byddwch yn derbyn e-bost gennym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich archeb. Sylwch nad yw hyn yn golygu bod eich archeb wedi'i derbyn. Mae eich archeb yn gyfystyr â chynnig i ni brynu Cynnyrch. Mae pob archeb yn ddarostyngedig i'w derbyn gennym, a byddwn yn cadarnhau derbyniad o'r fath i chi trwy anfon e-bost atoch sy'n cadarnhau ein bod wedi derbyn eich archeb (y Cadarnhad Derbyn) Dim ond pan fyddwn yn ffurfio'r contract rhyngom (Contract) anfon y Cadarnhad Derbyn atoch.

4.2
Bydd y Contract yn ymwneud yn unig â'r Cynhyrchion hynny yr ydym wedi'u cadarnhau yn y Cadarnhad Derbyn. Ni fydd yn rhaid i ni gyflenwi unrhyw Gynhyrchion eraill a allai fod wedi bod yn rhan o'ch archeb nes bod derbyn Cynnyrch o'r fath wedi'i gadarnhau mewn Cadarnhad Derbyn ar wahân.

4.3
Mae unrhyw luniadau, ffotograffau, disgrifiadau neu hysbysebion a gyhoeddwn, ac unrhyw ffotograffau, disgrifiadau neu ddarluniau sydd wedi'u cynnwys ar ein gwefan, yn cael eu cyhoeddi neu eu cyhoeddi yn unig i roi syniad bras i chi o'r Cynhyrchion y maent yn eu disgrifio. Nid ydynt yn rhan o'r Contract rhyngoch chi a ni nac unrhyw gontract arall rhyngoch chi a'i ddefnyddio i werthu'r Cynhyrchion.

5. Hawliau defnyddwyr

5.1
Os ydych chi'n contractio fel defnyddiwr, gallwch ganslo Contract ar-lein ar unrhyw adeg cyn pen pedwar diwrnod ar ddeg, gan ddechrau ar y diwrnod ar ôl i chi dderbyn y Cynhyrchion. Yn yr achos hwn, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn o'r pris a dalwyd am y Cynhyrchion yn unol â'n polisi ad-daliadau (a nodir yng nghymal 9 isod). Ni all cwsmeriaid manwerthu ganslo gwerthiant ar ôl i'r nwyddau gael eu talu a gadael y siop. Mae eich hawliau statudol yn berthnasol yng Nghymru a Lloegr.

5.2
I ganslo contract, rhaid i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig. Rhaid i chi hefyd ddychwelyd y Cynnyrch / Cynnyrch atom ar unwaith a rhaid eu derbyn cyn pen 14 diwrnod ar ôl y canslo hwnnw i'r cyfeiriad dychwelyd uchod, yn yr un cyflwr y gwnaethoch eu derbyn, ac ar eich cost a'ch risg eich hun. Mae gennych rwymedigaeth gyfreithiol i gymryd gofal rhesymol o'r Cynhyrchion tra'u bod yn eich meddiant. Os na fyddwch yn cydymffurfio â'r rhwymedigaeth hon, efallai y bydd gennym hawl i weithredu yn eich erbyn am iawndal naill ai i ostwng eich ad-daliad neu wrthod canslo yoru.

5.3
Ni fydd gennych unrhyw hawl i ganslo Contract ar gyfer cyflenwi unrhyw un o'r Cynhyrchion a ganlyn:

5.3.1
Cerddoriaeth, meddalwedd gyfrifiadurol, eitemau cynhyrchu bwyd, clustdlysau neu eitemau iechyd a harddwch fel raseli neu eitemau llafnog na ellir eu hailwerthu yn hylan sydd wedi cael eu selio ac eitemau manwerthu sydd wedi'u defnyddio; a

5.3.2
nwyddau traul ac eithrio pan ddarganfuwyd nam na ellid fod wedi ei adnabod heb ddadseilio’r Cynhyrchion.

5.4
Mae manylion yr hawl statudol hon, ac esboniad o sut i'w ymarfer, ar gael yn y Cadarnhad Derbyn. Nid yw'r ddarpariaeth hon yn effeithio ar eich hawliau statudol.

5.5
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â'ch Adran Safonau Masnach leol neu'ch Swyddfa Cyngor ar Bopeth.

6. Argaeledd a danfon

6.1
Bydd eich archeb yn cael ei chyflawni erbyn y dyddiad dosbarthu a nodir yn y Cadarnhad Derbyn neu, os na nodir dyddiad dosbarthu, yna ein cyfartaledd yw 3-5 diwrnod gwaith o ddyddiad y gorchymyn Cadarnhau Derbyn, oni bai bod amgylchiadau eithriadol. Ein hasiantau cludo yw'r Post Brenhinol, UKMail, DPD a TNT, darperir manylion olrhain pan dderbynnir hwy o'r warws. Gellir olrhain UKMail a DPD ar eu gwefannau, gellir olrhain rhifau 5 digid gan wefan TNT. Mae unrhyw ddull arall heblaw'r Post Brenhinol yn cael ei ystyried yn gontract ar gyfer cludo ac ni ellir ei ad-dalu oni bai bod difrod neu golled yn digwydd.

6.2
Rhoddir dyddiadau dosbarthu (os oes rhai) a roddir gan y Cwmni yn ddidwyll i nodi'r amseroedd dosbarthu amcangyfrifedig ond ni fyddant yn gyfystyr ag unrhyw rwymedigaeth gontractiol i gyflawni ar yr amseroedd a nodwyd. Ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw golled gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) golled elw, costau, iawndal, taliadau neu dreuliau a achosir yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan unrhyw oedi wrth ddanfon y Nwyddau (hyd yn oed os esgeulustod y Cwmni yn ei achosi) na oni bai bod unrhyw oedi yn fwy na 180 diwrnod, a fydd oedi o'r fath yn rhoi hawl i'r Prynwr derfynu neu ddiddymu'r contract. Gwneir trosglwyddiad i'r cyfeiriad a bennir yn eich archeb. Os ydych yn dymuno gwrthod neu newid y cyfeiriad danfon ar ôl i'ch archeb gael ei hanfon oddi wrthym, codir tâl o £ 10 gan yr asiant cludo (mae cymeradwyaeth ailgyfeirio yn ddarostyngedig i'ch statws archeb a chyfrif). Bydd y contract ar gyfer tâl cludo yn dal i fod yn berthnasol heblaw am unrhyw daliadau post post brenhinol.

6.3
Bydd archebion a roddir cyn yr amser cau penodedig yn cael eu prosesu yr un diwrnod a chânt eu danfon yn unol â'ch cais danfon ar yr amod nad oes angen gwiriadau diogelwch pellach a bod yr holl Gynhyrchion ar gael.

6.4
Ni fydd nwyddau yn cael eu danfon na'u symud o'r storfa na'r warws nes bod arian clir wedi'i dderbyn. Os bydd y Prynwr yn methu â derbyn unrhyw un o'r Nwyddau pan fyddant yn barod i'w danfon, neu'n methu â darparu unrhyw gyfarwyddiadau neu awdurdodiadau sy'n ofynnol i alluogi Nwyddau i gael eu danfon mewn pryd bernir bod y Nwyddau wedi'u danfon a (heb ragfarnu) ei hawliau eraill) caiff y Cwmni: -

storio'r Nwyddau nes eu bod yn cael eu danfon neu eu gwerthu a chodi'r Prynwr am yr holl gostau a threuliau cysylltiedig (gan gynnwys, heb gyfyngiad, storio ac yswiriant); a / neu - yn dilyn rhybudd ysgrifenedig i'r Prynwr, gwerthu unrhyw un o'r Nwyddau am y pris gorau sydd ar gael yn rhesymol o dan yr amgylchiadau a chodi tâl ar y Prynwr am unrhyw ddiffyg islaw'r pris y cytunwyd arno gyda'r Prynwr.

6.5

Sylwch, os yw eitem yn cael ei chasglu neu ei danfon gan ein gwasanaeth cludwyr DPD a bod y casgliad neu'r danfoniad yn cael ei fethu neu'n methu, bydd tâl methu o £ 10 yn cael ei gymryd o'ch ad-daliad.

6.6

Taliadau Cyflenwi Pallet Methwyd. Os bydd eich danfoniad yn methu oherwydd nad oes unrhyw un yn yr eiddo ar y diwrnod yr ydym wedi'i gynghori, os gwrthodir danfoniad neu os byddwch yn canslo'r archeb ar ôl iddo gael ei gludo bydd tâl cludo aflwyddiannus yn cael ei ddidynnu o'ch ad-daliad. Gallai'r tâl hwn fod hyd at £ 100.00.

6.7
Taliadau Ail-ddosbarthu Pallet. Os ceisiwn eich danfon ar y diwrnod dosbarthu penodedig a drefnwyd ymlaen llaw ac nad oes unrhyw un gartref, cynghorir tâl ail-ddosbarthu. Gallai'r tâl hwn fod hyd at £ 100.00. Dim ond ar ôl i chi gadarnhau eich bod yn hapus gyda'r tâl y byddwn yn ail-ddanfon.

7. Risg a theitl

7.1
Bydd y Cynhyrchion ar eich risg o'r adeg y cânt eu cludo neu eu symud o'n siop.

7.2
Dim ond pan fyddwn yn derbyn taliad llawn o'r holl symiau sy'n ddyledus y bydd perchnogaeth / teitl y Cynhyrchion yn cael eu trosglwyddo i chi ac mae o leiaf 180 diwrnod wedi mynd heibio ar gyfer taliadau math cerdyn neu paypal mewn perthynas â'r Cynhyrchion, gan gynnwys danfon ac unrhyw daliadau eraill sy'n ddyledus.

8. Pris a thaliad

8.1
Bydd pris unrhyw Gynhyrchion fel y dyfynnir ar ein gwefan o bryd i'w gilydd, ac eithrio mewn achosion o wall amlwg.

8.2
Mae'r prisiau hyn yn cynnwys TAW ond nid ydynt yn cynnwys costau dosbarthu, a fydd yn cael eu hychwanegu at y cyfanswm sy'n ddyledus fel y nodir yn ein Gwybodaeth Gyflenwi

8.3
Mae prisiau'n agored i newid ar unrhyw adeg, ond ni fydd newidiadau yn effeithio ar orchmynion yr ydym eisoes wedi anfon Cadarnhad Derbyn atynt.

8.4
Mae ein gwefan yn cynnwys nifer fawr o Gynhyrchion ac mae bob amser yn bosibl, er gwaethaf ein hymdrechion gorau, y gallai rhai o'r Cynhyrchion a restrir ar ein gwefan gael eu prisio'n anghywir. Byddwn fel arfer yn gwirio prisiau fel rhan o'n gweithdrefnau anfon fel y byddwn, pan fydd pris cywir Cynnyrch yn llai na'r pris a nodwyd gennym, yn codi'r swm is wrth anfon y Cynnyrch atoch chi. Os yw pris cywir Cynnyrch yn uwch na’r pris a nodir ar ein gwefan, byddwn fel rheol, yn ôl ein disgresiwn, naill ai’n cysylltu â chi am gyfarwyddiadau cyn anfon y Cynnyrch, neu’n gwrthod eich archeb ac yn eich hysbysu o wrthod o’r fath.

8.5
Nid ydym o dan unrhyw rwymedigaeth i ddarparu'r Cynnyrch i chi am y pris anghywir (is), hyd yn oed ar ôl i ni anfon Cadarnhad Derbyn atoch, os yw'r gwall prisio yn amlwg ac yn ddigamsyniol ac y gallai fod wedi eich cydnabod yn rhesymol fel cam-brisio .

8.6
Rhaid talu am bob Cynnyrch gyda cherdyn credyd neu ddebyd. Rydym yn derbyn taliad gyda Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Solo. Ni fyddwn yn anfon unrhyw Gynhyrchion nes ein bod yn derbyn arian wedi'i glirio. Ni ystyrir na dderbyniwyd unrhyw daliad nes ein bod wedi derbyn arian wedi'i glirio. Byddwch yn ymwybodol, os ydych chi'n defnyddio PayPal neu gerdyn fel eich dull talu, rydym yn cadw'r hawl i beidio â chludo i gyfeiriadau heb eu cadarnhau / heb filio. Bydd anghydfodau talu neu ôl-daliadau a godir yn groes i'r cytundeb hwn yn destun ffi o £ 20 / € 22 ac unrhyw ffioedd llog, cyfreithiol ac adfer cysylltiedig am symiau sy'n ddyledus.

8.7
Byddwn yn amgryptio manylion eich cerdyn credyd / debyd er mwyn lleihau'r posibilrwydd o fynediad neu ddatgeliad diawdurdod. Rhaid rhoi awdurdod ar gyfer talu ar adeg archebu. Os oes problem cymryd taliad am eich archeb gyfan neu ran ohoni, gallwn gysylltu â chi dros y ffôn neu e-bost. Byddwn yn codi ffi weinyddu o £ 5 arnoch bob tro na all eich banc brosesu'ch taliad.

9. Ein polisi ad-daliadau

9.1
Pan ddychwelwch Gynnyrch atom:

9.1.1
Os ydych chi wedi canslo'r Contract rhyngom o fewn y cyfnod ailfeddwl pedwar diwrnod ar ddeg (gweler cymal 5.1 uchod), byddwn yn prosesu'r ad-daliad sy'n ddyledus i chi cyn gynted â phosibl ac, beth bynnag, cyn pen 30 diwrnod o'r diwrnod sydd gennych rhoi rhybudd o'ch canslo. Yn yr achos hwn, byddwn yn ad-dalu pris y Cynnyrch yn llawn, gan gynnwys cost anfon yr eitem atoch os caiff ei bostio. Fodd bynnag, byddwch yn gyfrifol am gost dychwelyd yr eitem atom. Rydym yn argymell bod pob eitem yn cael ei dychwelyd trwy ddull danfon wedi'i recordio, gan na fyddwn yn atebol am unrhyw ddifrod neu golled wrth iddynt gael eu cludo;

9.1.2
am unrhyw reswm arall (er enghraifft, oherwydd eich bod wedi ein hysbysu yn unol â chymal 21 nad ydych yn cytuno i unrhyw newid yn y telerau ac amodau hyn nac yn unrhyw un o'n polisïau, neu oherwydd eich bod yn honni bod y Cynnyrch yn ddiffygiol), rydym ni byddwn yn archwilio'r Cynnyrch a ddychwelwyd ac os oes gennych hawl, byddwn yn eich hysbysu o'n bwriadau i naill ai atgyweirio, amnewid neu ad-dalu trwy e-bost o fewn cyfnod rhesymol o amser. Byddwn fel arfer yn prosesu eich atgyweiriad, amnewidiad neu ad-daliad cyn gynted â phosibl ac, beth bynnag, cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn y Cynnyrch diffygiol. Os byddwch yn ethol ad-daliad o Gynnyrch a ddychwelwyd gennych oherwydd nam, bydd yn cael ei ad-dalu yn unol â'n polisi ad-daliadau, gan gynnwys ad-daliad o'r rhan o'r tâl dosbarthu a oedd yn ymwneud â'r Cynnyrch diffygiol hwnnw am anfon yr eitem atoch chi a'r gost a gafwyd trwy ddychwelyd y Cynnyrch diffygiol atom. Os oes gennych hawl i atgyweirio neu amnewid Cynnyrch diffygiol ni fyddwn yn codi tâl arnoch am ailgyfeirio'r Cynnyrch sydd wedi'i atgyweirio neu ei ddisodli.

9.1.3
Os dewiswch ddychwelyd y Cynnyrch diffygiol atom gan ddefnyddio'ch dull cyflwyno eich hun, byddwn yn ad-dalu hyd at £ 4.00 o'r costau yr aethoch iddynt. Dim ond ar ôl derbyn prawf o'r costau cludo y bydd hyn yn cael ei ad-dalu.

9.2
Cadarnhawyd bod unrhyw Orchmynion sydd dros 6 mis oed a'r Cynnyrch yn ddiffygiol ac mae ad-daliad yn ddyledus, bydd yr ad-daliad yn cael ei gyfrif yn seiliedig ar oedran y Gorchymyn a byddwch yn cael ad-daliad swm cymesur o bris prynu gwreiddiol y Cynnyrch. Nid yw hyn yn cynnwys cost cludo'r Gorchymyn gwreiddiol na chaiff ei ad-dalu.

9.3
Gwneir ad-daliadau o unrhyw arian a dderbynnir gennych gan ddefnyddio'r un cerdyn a ddefnyddiwyd gennych yn wreiddiol i dalu am eich pryniant a'i dalu'n ôl i'r un cyfrif.

9.4
I ddychwelyd Cynnyrch am unrhyw reswm arall, gweler ein Polisi Dychwelyd

10. Ein hatebolrwydd

10.1
Rydym yn gwarantu i chi fod unrhyw Gynnyrch a brynir gennym ni trwy ein gwefan o ansawdd boddhaol ac yn weddol ffit at yr holl ddibenion y mae cynhyrchion o'r math hwnnw'n cael eu cyflenwi'n gyffredin ar eu cyfer. Nid yw'r warant hon yn berthnasol i unrhyw ddiffyg yn y Cynnyrch sy'n deillio o draul teg, difrod bwriadol, damwain, esgeulustod gennych chi neu unrhyw drydydd parti, os ydych chi'n defnyddio'r Cynnyrch mewn ffordd nad ydym yn ei argymell, eich methiant i ddilyn cyfarwyddiadau , neu unrhyw newidiadau neu atgyweiriadau a wnewch heb ein cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw.

10.2
Rydych yn derbyn bod unrhyw Gynhyrchion a brynir sydd wedi'u rhestru fel gradd A, gradd B, cynhyrchion cyn-arddangos neu stoc ail-law (sy'n golygu y gallant fod â namau cosmetig bach, eu bod yn eitem wedi'i hadnewyddu mewn ffatri neu efallai eu bod wedi'u hanfon allan a'u hanfon yn ôl fel diangen eitem) â gwarant o 90 diwrnod ar gyfer gradd A a chyn-arddangos a 30 diwrnod ar gyfer gradd B. Pan fo cynhyrchion yn radd A, gradd B, yn cael eu harddangos neu'n stoc wedi'i ddefnyddio, bydd yn cael ei nodi yn y disgrifiad o'r cynnyrch ar y wefan.

10.3
Mae ein hatebolrwydd am golledion rydych chi'n eu dioddef o ganlyniad i ni yn torri'r cytundeb hwn wedi'i gyfyngu'n llwyr i bris prynu'r Cynnyrch a brynwyd gennych.

10.4
Nid yw hyn yn cynnwys nac yn cyfyngu ar ein rhwymedigaeth mewn unrhyw ffordd:

10.4.1
am farwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan ein hesgeulustod;

10.4.2
o dan adran 2 (3) o Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987;

10.4.3
am dwyll neu gamliwio twyllodrus;

10.4.4
gennym ni am unrhyw doriadau bwriadol o'r Telerau hyn gennym a fyddai'n rhoi hawl ichi derfynu'r contract rhyngom; neu

10.4.5
ar gyfer unrhyw fater y byddai'n anghyfreithlon inni eithrio, neu geisio eithrio, ein hatebolrwydd.

10.5
Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golledion anuniongyrchol neu ganlyniadol sy'n digwydd fel sgil-effaith i'r brif golled neu ddifrod a hyd yn oed os yw colledion o'r fath yn deillio o dorri'r Contract hwn yn fwriadol gennym ni a fyddai'n rhoi hawl ichi derfynu'r Contract rhyngom, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

10.5.1
colli incwm neu refeniw;

10.5.2
colli busnes;

10.5.3
colli elw neu gontractau;

10.5.4
colli arbedion disgwyliedig;

10.5.5
colli data;

10.5.6
colli data, neu

10.5.7
gwastraff rheoli neu amser swyddfa pa bynnag bynnag sy'n codi ac a achosir gan artaith (gan gynnwys esgeulustod), torri contract neu fel arall, hyd yn oed os gellir rhagweld, ar yr amod na fydd y cymal 10.5 hwn yn atal hawliadau am golli neu ddifrodi i'ch eiddo diriaethol sy'n dod o fewn y telerau cymal 10.1 neu gymal 10.2 neu unrhyw hawliadau eraill am golled ariannol uniongyrchol nad ydynt wedi'u heithrio gan unrhyw un o gymalau 10.5.1 i 10.5.6 gan gynnwys y cymal hwn 10.5.

11. Diogelu Data

11.1
Ac eithrio fel y nodir yn benodol yn yr amodau a thelerau hyn, gwneir pob defnydd o'ch gwybodaeth bersonol yn unol â'n polisi preifatrwydd https://comwales.co.uk/privacy-and-cookies/ Mae GDPR neu ddeddfwriaeth arall hefyd yn berthnasol o hyd. Bydd eich data yn cael ei gadw a'i ddefnyddio at ddibenion cyfreithiol ac ariannol am hyd at 7 mlynedd ac yna ei waredu'n secur.

11.2
Er eich diogelwch, wrth archebu gennym ni dim ond technoleg Haen Soced Diogel 3 (SSL3) yr ydym yn ei defnyddio, er mwyn sicrhau na allwch osod archeb yn anfwriadol trwy gysylltiad heb ei sicrhau.

11.3
Trwy gofrestru unrhyw un o'ch manylion personol gyda ni, rydych chi'n cytuno i ganiatáu inni gysylltu â chi ynghylch unrhyw un o'n cynhyrchion neu wasanaethau ein hunain. Efallai y byddwn yn trosglwyddo'ch manylion i drydydd parti oni bai eich bod chi'n nodi hynny'n wahanol.

12. Amddiffyn eich diogelwch

12.1
Er mwyn sicrhau nad yw eich cerdyn credyd, debyd neu arwystl yn cael ei ddefnyddio heb eich caniatâd, byddwn yn dilysu enw, cyfeiriad a gwybodaeth bersonol arall a gyflenwir gennych yn ystod y broses archebu yn erbyn cronfeydd data trydydd parti priodol.

12.2
Trwy dderbyn yr Amodau a Thelerau hyn rydych yn cydsynio i wiriadau o'r fath gael eu gwneud. Wrth gyflawni'r gwiriadau hyn, efallai y bydd gwybodaeth bersonol a ddarperir gennych yn cael ei datgelu i Asiantaeth Cyfeirio Credyd gofrestredig a allai gadw cofnod o'r wybodaeth honno. Gallwch fod yn dawel eich meddwl bod hyn yn cael ei wneud i gadarnhau pwy ydych chi, na chynhelir gwiriad credyd ac na fydd unrhyw effaith ar eich statws credyd. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei thrin yn ddiogel ac yn hollol unol â Deddf Diogelu Data 1998 a GDPR.

12.3
Yn ystod gwiriadau diogelwch efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth neu ddogfennaeth ychwanegol i helpu i gefnogi'r data rydych chi wedi'i ddarparu.

13. Dyletswydd mewnforio

13.1
Os byddwch chi'n archebu Cynhyrchion o'n gwefan i'w dosbarthu y tu allan i'r DU, gallant fod yn destun tollau allforio / mewnforio a threthi a godir pan fydd y danfoniad yn cyrraedd y gyrchfan benodol. Byddwch yn gyfrifol am dalu unrhyw ddyletswyddau a threthi mewnforio o'r fath. Sylwch nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y taliadau hyn ac ni allwn ragweld eu swm. Cysylltwch â'ch swyddfa dollau leol i gael mwy o wybodaeth cyn rhoi eich archeb.

13.2
Rhaid i chi gydymffurfio â holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys y wlad y mae'r Cynhyrchion ar eu cyfer. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw doriad gennych chi o unrhyw ddeddfau o'r fath.

14. Cyfathrebiadau ysgrifenedig

Mae deddfau cymwys yn ei gwneud yn ofynnol i rywfaint o'r wybodaeth neu'r cyfathrebiadau a anfonwn atoch fod yn ysgrifenedig. Wrth ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn y bydd cyfathrebu â ni yn electronig yn bennaf. Byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost neu'n darparu gwybodaeth i chi trwy bostio hysbysiadau ar ein gwefan. At ddibenion cytundebol, rydych chi'n cytuno i'r dull cyfathrebu electronig hwn ac rydych chi'n cydnabod bod pob contract, hysbysiad, gwybodaeth a chyfathrebiad arall rydyn ni'n ei ddarparu i chi yn electronig yn cydymffurfio ag unrhyw ofyniad cyfreithiol bod cyfathrebiadau o'r fath yn ysgrifenedig. Nid yw'r amod hwn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

15. Hysbysiadau

Rhaid rhoi pob rhybudd a roddir gennych i ni i ComWales, Market Street, Pontypridd, RhCT Cymru CF37 2ST. Efallai y byddwn yn rhoi rhybudd i chi naill ai yn yr e-bost neu'r cyfeiriad post rydych chi'n ei ddarparu i ni wrth osod archeb, neu mewn unrhyw un o'r ffyrdd a bennir yng nghymal 13 uchod. Bernir bod rhybudd wedi'i dderbyn a'i gyflwyno'n iawn ar unwaith wrth ei bostio ar ein gwefan, 24 awr ar ôl anfon e-bost, neu dridiau ar ôl dyddiad postio unrhyw lythyr. Wrth brofi cyflwyno unrhyw rybudd, bydd yn ddigonol profi, yn achos llythyr, bod llythyr o'r fath wedi'i gyfeirio'n briodol, ei stampio a'i roi yn y post ac, yn achos e-bost, bod y fath e- anfonwyd post i gyfeiriad e-bost penodedig y sawl a gyfeiriwyd ato.

16. Trosglwyddo hawliau a rhwymedigaethau

16.1
Mae'r contract rhyngoch chi a ni yn rhwymol arnoch chi a ninnau ac ar ein holynwyr a'n aseiniadau priodol.

16.2
Ni chewch drosglwyddo, aseinio, cyhuddo na chael gwared ar Gontract fel arall, nac unrhyw un o'ch hawliau neu rwymedigaethau sy'n codi oddi tano, heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

16.3
Gallwn drosglwyddo, aseinio, codi tâl, is-gontractio neu waredu Contract fel arall, neu unrhyw un o'n hawliau neu rwymedigaethau sy'n codi oddi tano, ar unrhyw adeg yn ystod tymor y Contract.

17. Digwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth

17.1
Ni fyddwn yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw fethiant i gyflawni, neu oedi wrth gyflawni, unrhyw un o'n rhwymedigaethau o dan Gontract a achosir gan ddigwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol (Digwyddiad Force Majeure).

17.2
Mae Digwyddiad Force Majeure yn cynnwys unrhyw weithred, digwyddiad, nad yw'n digwydd, hepgor neu ddamwain y tu hwnt i'n rheolaeth resymol ac mae'n cynnwys yn benodol (heb gyfyngiad) y canlynol:

17.2.1
streiciau, cloi allan neu weithredu diwydiannol arall;

17.2.2
cynnwrf sifil, terfysg, goresgyniad, ymosodiad terfysgol neu fygythiad ymosodiad terfysgol, rhyfel (p'un a yw wedi'i ddatgan ai peidio) neu fygythiad neu baratoi ar gyfer rhyfel;

17.2.3
tân, ffrwydrad, storm, llifogydd, daeargryn, ymsuddiant, epidemig, pandemig neu drychineb naturiol arall;

17.2.4
amhosibilrwydd defnyddio rheilffyrdd, llongau, awyrennau, cludiant modur neu ddulliau eraill o gludiant cyhoeddus neu breifat;

17.2.5
amhosibilrwydd defnyddio rhwydweithiau telathrebu cyhoeddus neu breifat;

17.2.6
gweithredoedd, archddyfarniadau, deddfwriaeth, rheoliadau neu gyfyngiadau unrhyw lywodraeth.

17.3
Bernir bod ein perfformiad o dan unrhyw Gontract wedi'i atal am y cyfnod y mae Digwyddiad Force Majeure yn parhau, a bydd gennym estyniad amser ar gyfer perfformiad trwy gydol y cyfnod hwnnw. Byddwn yn defnyddio ein hymdrechion rhesymol i ddod â Digwyddiad Force Majeure i ben neu i ddod o hyd i ateb lle gellir cyflawni ein rhwymedigaethau o dan y Contract er gwaethaf Digwyddiad Force Majeure.

18. Hepgor

18.1
Os methwn, ar unrhyw adeg yn ystod tymor y Contract, â mynnu bod unrhyw un o'ch rhwymedigaethau o dan y Contract neu unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn yn cael eu cyflawni'n gaeth, neu os ydym yn methu ag arfer unrhyw un o'r hawliau neu'r rhwymedïau yr ydym ni â hawl o dan y Contract, ni fydd hyn yn ildiad o'r hawliau neu'r rhwymedïau hynny ac ni fydd yn eich rhyddhau rhag cydymffurfio â rhwymedigaethau o'r fath.

18.2
Ni fydd ildiad gennym ni o unrhyw ddiffyg yn gyfystyr ag ildiad o unrhyw ddiffyg dilynol.

18.3
Ni fydd unrhyw ildiad gennym ni o unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn yn effeithiol oni nodir yn benodol ei fod yn hepgoriad ac yn cael ei gyfleu i chi yn ysgrifenedig yn unol â chymal 14 uchod.

19. Diffygioldeb

Os bydd unrhyw awdurdod cymwys yn penderfynu bod unrhyw un o'r telerau ac Amodau hyn neu unrhyw ddarpariaethau mewn Contract yn annilys, yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy i unrhyw raddau, bydd y term, yr amod neu'r ddarpariaeth honno i'r graddau hynny yn cael eu gwahanu o'r telerau, amodau a darpariaethau sy'n weddill. a fydd yn parhau i fod yn ddilys i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

20. Cytundeb cyfan

Rydym yn bwriadu dibynnu ar yr amodau a thelerau hyn ac unrhyw ddogfen y cyfeirir ati'n benodol ynddynt mewn perthynas â chynnwys unrhyw Gontract. Er ein bod yn derbyn cyfrifoldeb am ddatganiadau a sylwadau a wneir gan ein hasiantau awdurdodedig priodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am gadarnhau unrhyw amrywiadau o'r telerau ac amodau hyn yn ysgrifenedig.

21. Ein hawl i amrywio'r telerau ac amodau hyn

21.1
Mae gennym yr hawl i adolygu a diwygio'r telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd i adlewyrchu newidiadau yn amodau'r farchnad sy'n effeithio ar ein busnes, newidiadau mewn technoleg, newidiadau mewn dulliau talu, newidiadau mewn deddfau perthnasol a gofynion rheoliadol a newidiadau yng ngalluoedd ein system.

21.2
Byddwch yn ddarostyngedig i'r polisïau a'r telerau ac amodau sydd mewn grym ar yr adeg y byddwch yn archebu cynhyrchion gennym ni, oni bai bod yn ofynnol i'r gyfraith neu awdurdod llywodraethol wneud unrhyw newid i'r polisïau hynny neu'r telerau ac amodau hyn (ac os felly bydd yn gwneud hynny yn berthnasol i orchmynion a osodwyd gennych yn flaenorol), neu os ydym yn eich hysbysu o'r newid i'r polisïau hynny neu'r telerau ac amodau hyn cyn i ni anfon y Cadarnhad Derbyn atoch (ac os felly mae gennym hawl i dybio eich bod wedi derbyn y newid i'r telerau ac amodau, oni bai eich bod yn ein hysbysu i'r gwrthwyneb cyn pen saith diwrnod gwaith ar ôl i chi dderbyn y Cynhyrchion).

22. Y gyfraith ac awdurdodaeth

Bydd contractau ar gyfer prynu Cynhyrchion trwy ein gwefan ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi ohonynt neu mewn cysylltiad â hwy neu eu pwnc neu ffurfiad (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontractau) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi o Gontractau o'r fath neu mewn cysylltiad â hwy neu eu ffurfio (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghontractiol) yn ddarostyngedig i awdurdodaeth anghynhwysol llysoedd Cymru a Lloegr.

ComWales, Canolfan Fusnes Capital Tower, 3ydd Llawr, Capital Tower, Greyfriars Road, Caerdydd, CF10 3AG

Rydym yn gwybod y byddwch yn falch o'ch pryniannau gan ComWales. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd angen i chi ddychwelyd eitemau atom @ Adran ffurflenni, Uned 21, Y Ganolfan Arloesi, GWERTH EBBW NP23 8XA.

Peidio â Derbyn Eitemau
Os nad ydych wedi derbyn eich eitemau mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni cyn pen 7 diwrnod o'r amcangyfrif o'r dyddiad dosbarthu neu'r anfon gwirioneddol. Unwaith y byddwn yn gwybod nad ydych wedi derbyn eich eitem, byddwn yn ymchwilio i'r mater yn llawn yn fewnol a gyda'n cludwyr. Yn anffodus ni allwn ymchwilio i ddanfoniadau heb dderbynneb ar ôl i'r amser hwn fynd heibio.

Yn dychwelyd gan ddefnyddio'ch dull cyflwyno eich hun
Dim ond ar gyfer eitemau sy'n ddiffygiol o'r cyflenwad o fewn 14 diwrnod. Os dewiswch ddychwelyd y cynnyrch diffygiol atom gan ddefnyddio'ch dull cyflwyno eich hun, byddwn yn ad-dalu hyd at £ 4.00 o'r costau yr aethoch iddynt. Dim ond ar ôl derbyn prawf o'r costau cludo y bydd hyn yn cael ei ad-dalu. Ni fyddwn yn talu nac yn ad-dalu unrhyw ffioedd cludo os byddwch chi'n newid eich meddwl am eich pryniant yn unig.

Eitemau a ddifrodwyd wrth eu cludo
Os cafodd unrhyw eitemau eu difrodi wrth eu cludo, gofynnwn ichi roi gwybod i ni o fewn 24 Awr (nodwch fod hyn yn 12 awr i'n cwsmeriaid busnes). Os yw'r eitemau wedi'u difrodi'n amlwg wrth eu derbyn, mae'n well llofnodi nodyn danfon y cludwr yn unol â hynny. Dylid dychwelyd eitemau yn eu pecynnau gwreiddiol ynghyd â'r holl ategolion a dogfennaeth. Ar ôl ei dderbyn yn ôl i'n warws, byddwn yn rhoi ad-daliad neu ad-daliad llawn i chi trwy eich dull talu gwreiddiol ac yn ad-dalu'ch costau cludo rhesymol yn ôl £ 4 os na ddefnyddiwch ein label ffurflenni.

Eitemau Diffygus wrth Gyrraedd
Os yw'ch eitemau'n ddiffygiol wrth gyrraedd, mae gennych 28 diwrnod calendr i'n hysbysu o'r nam (nodwch mai 14 diwrnod calendr yw hwn i'n cwsmeriaid busnes). Dylid dychwelyd eitemau yn eu pecynnau gwreiddiol ynghyd â'r holl ategolion a dogfennaeth. Ar ôl i ni wirio'r nam, byddwn yn rhoi amnewidiad neu ad-daliad llawn i chi trwy eich dull talu gwreiddiol ac yn ad-dalu'ch costau cludo rhesymol. Rydym yn profi eitemau a ddychwelwyd, ac os canfyddir nad yw technegwyr a ddychwelwyd yn ddiffygiol gan ein technegwyr byddwn yn dychwelyd yr eitem atoch, yn yr achos hwn byddwch yn atebol am y cerbyd dychwelyd.

Eitemau Diffygiol yn y Cyfnod Gwarant
Os bydd unrhyw un o'ch pryniannau'n datblygu nam, a'i fod yn fwy na 28 diwrnod calendr ers ei dderbyn, yna ar yr amod bod eich eitem o fewn ei chyfnod gwarant, mae gennych hawl i atgyweiriad gwarant. Mewn rhai achosion, mae gweithgynhyrchwyr yn darparu gwasanaeth arbenigol llawn ar y safle a / neu gyfleusterau cymorth ffôn er hwylustod i chi, ac rydym yn argymell eich bod yn eu defnyddio er mwyn cywiro'r nam yn gyflym. Ar gyfer cwsmeriaid busnes, cyfeirir yr holl atgyweiriadau gwarant ar ôl 28 diwrnod o'u derbyn yn uniongyrchol at y gwneuthurwr (oni nodir yn wahanol)

Eitemau Blwch Agored / Cyn-Arddangos
Sylwch fod ein stoc blwch agored / cyn-arddangos yn cael ei werthu gyda gwarant 90 diwrnod calendr yn unig, ac felly ni dderbynnir unrhyw hawliadau o dan y warant ar ôl 90 diwrnod o'u derbyn.

Os ydych chi'n newid eich meddwl

Ni all cwsmeriaid Instore ganslo ar ôl talu am yr eitem, ei symud a'i defnyddio. Ar-lein Os ydych chi wedi newid eich meddwl am unrhyw eitem a archebwyd a'ch bod am ei dychwelyd, yna yn unol â'r Rheoliadau Gwerthu Pellter (contract Defnyddiwr) gallwch wneud hynny ar yr amod eich bod yn ein hysbysu o'ch penderfyniad cyn pen 14 diwrnod o'i dderbyn.

Rhaid peidio â defnyddio'r eitem a rhaid iddi fod 'mor newydd' wrth ei dychwelyd atom, neu gellir codi ffi. Ar ôl i chi ein hysbysu eich bod am ddychwelyd nwyddau o dan y DSR, mae gennych 14 diwrnod calendr i wneud hynny, ar eich traul eich hun. Unwaith y derbynnir yr eitem yn ComWales, byddwn yn rhoi ad-daliad llawn am y cynnyrch i'ch dull talu gwreiddiol a'r postio os caiff ei bostio. Ni ellir ad-dalu contractau ar gyfer cludo. Sylwch fod gan y polisi hwn rai cyfyngiadau ac nid yw'n berthnasol i gwsmeriaid busnes (Nid yw'r Rheoliadau Gwerthu Pellter yn berthnasol i bryniannau a wneir mewn cwsmeriaid siop neu @work neu ein cwsmeriaid Busnes B2B) Gellir gwrthod eitemau y tu allan i DSR neu eu difrodi / anghydnaws a wedi dychwelyd rydym yn cadw'r hawl i gynnig ad-daliad yn amodol ar ffi ailstocio @ 30% os yw'n berthnasol ac yn cael ei gynnig. Nid oes gan gwsmeriaid manwerthu hawl i newid meddwl a ad-dalwyd oni bai ein bod wedi cytuno ymlaen llaw gan nad ydym yn gwerthu nwyddau ar sail prawf.

Angen dychwelyd eitem?
Gallwch ofyn am ffurflen gan ddefnyddio ein system ffurflenni ar-lein hawdd ei defnyddio y gellir ei chyrchu trwy eich cyfrif. Fel arall, anfonwch eich eitem i'r cyfeiriad a restrir uchod gyda manylion eich archeb a'r rheswm dros ei dychwelyd neu bicio i'r siop i drafod eich mater.

Yn ychwanegol at y polisi hwn dylech hefyd gyfeirio at ein Telerau ac Amodau Gwerthu B2C cyffredinol.

Beth yw safon ISO 13406-2 ar gyfer diffygion picsel sgrin LCD?
Mae pob arddangosfa LCD a werthir yn ComWales yn cadw at safon ISO 13406-2 o ran diffygion picsel. Mae ISO 13406-2 yn argymell faint o ddiffygion sy'n dderbyniol mewn arddangosfa cyn y dylid ei ddisodli, o fewn telerau ac amodau gwarant. Mae'r isod yn berthnasol i baneli LCD Dosbarth II.

Ni all safon y technegau cynhyrchu heddiw warantu arddangosfa sgrin hollol ddi-fai. Efallai y bydd ychydig o bicseli ynysig cyson wedi'u goleuo neu heb eu goleuo yn bresennol.

Mae'r tabl isod yn dangos y nifer a ganiateir o bicseli sy'n camweithio sy'n dderbyniol, yn dibynnu ar ddatrysiad brodorol yr LCD ac yn caniatáu ar gyfer 2 bicsel sy'n camweithio fesul miliwn o bicseli.

Datrysiad Brodorol Nifer y Picseli Nifer y Miliynau o Bicseli Diffygion Derbyniol
1024 x 768 786,432 0.8 2
1280 x 1024 1,310,720 1.3 3
1600 x 1200 1,920,200 1.9 4
2048 x 1536 3,145,728 3.1 6
Mae'r tabl isod yn dangos y nifer a ganiateir o is-bicseli sy'n camweithio sy'n dderbyniol, yn dibynnu ar ddatrysiad brodorol yr LCD ac yn caniatáu ar gyfer 5 is-bicsel sy'n camweithio fesul miliwn o bicseli.

Datrysiad Brodorol Nifer y Picseli Nifer y Miliynau o Bicseli Diffygion Derbyniol
1024 x 768 786,432 0.8 4
1280 x 1024 1,310,720 1.3 7
1600 x 1200 1,920,200 1.9 10
2048 x 1536 3,145,728 3.1 16
Mae'r tabl isod yn dangos y nifer a ganiateir o is-bicseli sy'n camweithio sy'n dderbyniol o fewn bloc 5 x 5 o bicseli, yn dibynnu ar y datrysiad brodorol ac yn caniatáu ar gyfer 2 is-bicsel sy'n camweithio o fewn bloc 5 x 5, fesul miliwn o bicseli.

Datrysiad Brodorol Nifer y Picseli Nifer y Miliynau o Bicseli Diffygion Derbyniol
1024 x 768 786,432 0.8 2
1280 x 1024 1,310,720 1.3 3
1600 x 1200 1,920,200 1.9 4
2048 x 1536 3,145,728 3.1 6
Polisi cwynion.
Safonau gwasanaeth - yr hyn y dylech ei ddisgwyl

Rydym yn ymrwymo i:

• bod yn gwrtais, yn gwrtais ac yn effeithlon bob amser os ydym yn derbyn yr un driniaeth.

• ymateb i bob e-bost, llythyr a ffacs o fewn 5 diwrnod gwaith, neu'n gynt ar gyfer materion brys

• dychwelyd pob galwad ffôn o fewn 24 awr, neu'n gynt ar gyfer materion brys

• ateb 90% o'r holl alwadau ffôn o fewn 120 eiliad

• dychwelyd pob galwad i unrhyw un o'n llinellau cymorth o fewn 8 awr waith

• anfon cydnabyddiaeth i unrhyw hawliad erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf ar ôl ei dderbyn

• cysylltu â'r parti sy'n riportio'r hawliad cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl i ni gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen i asesu yswiriant, gan gynghori a yw'r hawliad yn cael ei gwmpasu ai peidio a beth rydym wedi'i wneud i symud y mater ymlaen

• ceisio datrys unrhyw gŵyn erbyn diwedd y trydydd diwrnod gwaith ar ôl ei derbyn. Os nad yw hynny'n bosibl, byddwn yn anfon cydnabyddiaeth cyn pen pum niwrnod gwaith, ac yn anelu at ddarparu ymateb ffurfiol ComWales Ltd i'r gŵyn cyn pen pythefnos ar ôl ei hadrodd i ni. Bydd yr ymateb hwn hefyd yn nodi'ch hawl i gyfeirio'r mater ymhellach os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon. Nodir manylion pellach isod. .

Esbonio ein gweithdrefn trin cwynion.
Rydym yn addo delio â phob cwyn:

yn wrthrychol yn llawn cydymdeimlad yn drylwyr

Ein nod yw darparu safon o wasanaeth i'n cwsmeriaid a'n partneriaid busnes heb ei ail, ond weithiau gall pethau fynd yn eu blaenau mewn ffordd na fwriadwyd. Pe bai hyn yn digwydd, fel rhan o'n hymrwymiad i ragoriaeth, mae ein gweithdrefn trin cwynion wedi'i chynllunio i ddatrys unrhyw broblemau yn gyflym ac yn hawdd.

Cam 1 Wrth riportio cwyn yn gyntaf, rhowch eich archeb neu rif cwsmer, ein cyfeirnod, manylion llawn eich anfodlonrwydd, a'r hyn yr hoffech i ni ei wneud er mwyn datrys y mater.

Yn y lle cyntaf, byddem yn eich annog, ym mha bynnag ddull sydd fwyaf cyfleus i chi, i gysylltu â'r person sy'n delio â'r mater, neu os nad yw hyn yn briodol am ba bynnag reswm, gallwch gysylltu â'n Adran Cysylltiadau Cwsmeriaid yn uniongyrchol, gan ddefnyddio unrhyw un o'r dulliau canlynol:

01495687587 (yr oriau gweithredu yw 9am - 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc). At ein dibenion amddiffyn a hyfforddi ar y cyd, gellir recordio galwadau.

gorchmynion@comwales.net

COMWALES LTD, Canolfan Fusnes Capital Tower, 3ydd Llawr, Capital Tower, Greyfrairs, CARDIFF CF10 3AG

Cydnabod eich cwyn Os yw'ch cwyn yn gymharol syml efallai y bydd yn bosibl ei datrys yn gyflym iawn. Os gallwn ddatrys eich cwyn cyn diwedd y trydydd diwrnod gwaith ar ôl i ni ei derbyn, byddwn yn anfon 'Cyfathrebu Datrysiad Cryno' atoch yn brydlon, gyda chadarnhad o'r camau yr ydym wedi'u cymryd i ddatrys eich cwyn. Ym mhob achos arall, byddwn yn anfon cydnabyddiaeth ysgrifenedig o'ch cwyn atoch yn brydlon, fel arfer cyn pen pum diwrnod gwaith o'i derbyn. Os ydych wedi gwneud eich cwyn i ni ar lafar, byddwn yn cadarnhau ichi ein dealltwriaeth o'r rhesymau dros eich anfodlonrwydd, ac yn gofyn ichi ein cynghori os nad ydych yn cytuno. Ymchwilio i'ch cwyn Yna ymchwilir i'ch cwyn gan un o uwch swyddogion y Cwmni nad yw'n destun y gŵyn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er mwyn dod i gasgliad teg, byddwn yn adolygu'r wybodaeth sydd ar gael inni, a fydd yn cynnwys yr holl gofnodion ar ein ffeiliau ynghyd ag adroddiad gan y parti y mae'r gŵyn yn ymwneud ag ef. Byddwn yn ymdrechu i gwblhau ein hymchwiliad a dod i gasgliad cyn gynted â phosibl. Bydd yr amser y bydd hyn yn ei gymryd yn dibynnu ar gymhlethdod y gŵyn a maint yr ymchwiliad sy'n ofynnol. Yn ystod ein hymchwiliad, efallai y byddwn yn gofyn ichi am wybodaeth ychwanegol i'n helpu i ddod i gasgliad. Nod COMWALES LTD yw darparu ymateb llawn i unrhyw gŵyn cyn pen pedwar diwrnod ar ddeg ar ôl iddi gael ei hadrodd.

Cam 2 Os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon gallwch fynd â'ch cwyn ymhellach gydag apêl.

Cam 3 Os na allwn ddatrys y gŵyn telathrebu yn foddhaol, yna efallai y gallwch gyfeirio'r mater at Wasanaethau'r Ombwdsmon. Gellir cysylltu â nhw yn:

Gwasanaethau Ombwdsmon (Telathrebu)

3300 Parc Daresbury

Daresbury

WARRINGTON

WA4 4HS

Fel arall, os ydych chi'n ddefnyddiwr a bod eich cwyn yn ymwneud â hi ar-lein a brynwyd gennym ni trwy ddulliau electronig (ee ar-lein neu drwy e-bost neu ffôn symudol) yna byddwch chi'n gallu defnyddio Datrys Anghydfod Ar-lein y CE (ODR ) platfform yn http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mae achwynwyr cymwys yn cynnwys:

• pob cwsmer personol

• cwsmeriaid masnachol sydd â throsiant busnes blynyddol a / neu werth mantolen o lai na € 2m, gyda llai na 10 o weithwyr

• elusennau

SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegPortiwgalegRwsiegSbaeneg